Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Antiek & Chique partij is.

 

Artikel 2
Alle aanbiedingen van Antiek & Chique zijn verblijvend, tenzij de aanbieding

een aanvaardingstermijn  bevat of op enigerlei wijze anders is overeengekomen.

 

Artikel 3.

3.1  Levering per post of bezorging met eigen of externe bezorgdienst vind uitsluitend plaats na vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag
3.1 De door Antiek & Chique geleverde zaken blijven eigendom van Antiek & Chique totdat uw gehele betalingsverplichtingen jegens Antiek & Chique is voldaan.

U verplicht zich er jegens Antiek & Chique toe om de onder eventueel eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.

Het is geenzins toegestaan de geleverde zaak te bewerken, veranderen, verhuren of door te verkopen alvorens het gehele verschuldigde bedrag aan Antiek & Chique is voldaan.

3.2 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Antiek & Chique het recht de verdere uitvoering van de, of enige overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.3 Antiek & Chique is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 4
4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
4.2 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen.

Antiek & Chique of diens bezorgers leveren de goederen op de begane grond van uw woning of kantoor.

Indien u in een bovenwoning of flat woont en er is geen lift of lift die groot genoeg is aanwezig, dan bezorgen wij tot in de hal.

4.3 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken derhalve niet kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening.
4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Antiek & Chique te melden.

 

Artikel 5
5.1 De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft u geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de betreffende zaak bij Antiek & Chique  is gekocht.

Een gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan Antiek & Chique te worden gemeld.
5.2 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.

 

Artikel 6
6.1 Antiek & Chique is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Antiek & Chique.
6.2 Voorts is Antiek & Chique niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.

 

Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Antiek & Chique is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Arnhem.

 

Artikel 8.

8.1 Voor particulieren kopers geld de afkoelingsperiode van 14 dagen voor online aankopen. Binnen deze periode kunt u artikel in originele staat zonder opgaaf van redenen en na ontvangst van ons retour formulier terugsturen. Retourneren is voor eigen kosten en risico.

8.2 Heeft u het artikel bij ons bezichtigd alvorens u tot aankoop bent overgegaan vervalt het recht van retour.

8.3 zakelijk kopers kunnen bij Antiek & Chique gekochte zaken niet retourneren.

 

Artikel 9.

Bij uitvoer naar het buitenland, zijn alle bijkomende kosten die hiermee verband houden , zoals bijvoorbeeld invoerrechten en btw voor kosten van de koper.