Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 

1.a       Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van en op iedere overeenkomst tussen Antiek & Chique en de koper.

 

1.b       Alle items die door Antiek & Chique worden aangeboden zijn in gebruikte vintage staat.

Vanwege de aard van de aangeboden items, zijn tekenen van gebruik en slijtage te verwachten.

Wij proberen de staat van onze items zo goed mogelijk te beschrijven en op de foto’s vast te leggen maar het is helaas onmogelijk om dit van elk detail te doen.

 

1.c       Wij controleren, reinigen en herstellen Items (geen restauratie, tenzij anders vermeld) voordat wij ze verkopen. Hierbij laten wij de authenticiteit van de items in takt.

De bekleding van meubels wordt niet gereinigd alleen gestofzuigd en ondergaat een grondige visuele inspectie.

De staat van stoffen kan door ons daarom ook alleen maar visueel beoordeeld worden.           

De technische structurele staat van bekleding kunnen wij niet beoordelen zonder de authenticiteit aan te tasten en laten wij derhalve achterwege.

 

1.d       De door Antiek & Chique aangeboden lampen en klokken zijn opnieuw bedraad, getest en in orde bevonden alvorens deze te koop worden aangeboden tenzij anders vermeld.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 

Alle aanbiedingen van Antiek & Chique zijn verblijvend, tenzij de aanbieding een             aanvaardingstermijn bevat of op enigerlei wijze anders is overeengekomen.

 

  

Artikel 3. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 

3.a       Levering per post of bezorging met eigen of externe bezorgdienst vindt uitsluitend plaats na vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag.


3.b       De door Antiek & Chique geleverde zaken blijven eigendom van Antiek & Chique totdat uw gehele betalingsverplichtingen jegens

Antiek & Chique is voldaan. U verplicht zich er jegens Antiek & Chique toe om de onder eventueel eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven. Het is niet toegestaan de geleverde zaak te bewerken, veranderen, verhuren of door te verkopen alvorens het gehele verschuldigde bedrag aan Antiek & Chique is voldaan.

 

3.c       Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Antiek & Chique het recht de verdere uitvoering van de, of enige overeenkomst op te

schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.


3.d       Antiek & Chique is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert dan wel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

 

Artikel 4 Levering / Bezorging

 

4.a       Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.


4.b       Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen.

Antiek & Chique of diens bezorgers leveren de goederen op de begane grond van uw woning of kantoor. Indien u in een bovenwoning of flat woont en er is geen lift of lift die groot genoeg is aanwezig, dan bezorgen wij tot in de hal van het gebouw.

 

4.c       Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken derhalve niet kunnen worden geleverd, komen

de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening.

 

4.d       Indien bij aflevering van zaken enig defect of breuk wordt geconstateerd, dient u dit op het ontvangstbewijs aan te geven.

Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele breuk aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden vermeld, waarna eventueel geconstateerde breuk of schade uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van het Item bij Antiek & Chique moet worden gemeld.

 

4.e       Voor het in uw bezit krijgen van de door u bij Antiek & Chique aangekochte items bestaan er verschillende opties, Afhaal op locatie na afspraak, bezorging door Antiek & Chique tegen het geldende bezorgtarief en verzending door externe partners.

 

4.f        Indien u kiest voor verzending of bezorging door een externe partij, (dit kunnen zijn, Post.nl, DHL, Brenger etc.) is verzending geheel voor eigen risico van de koper. Uiteraard zal Antiek & Chique de door u gekochte Items dusdanig verpakken dat schade beperkt wordt.

Verzekerde verzending is tegen meerprijs mogelijk, ook hierbij blijft het risico voor de koper.

Bij een eventuele schade is dit een geschil tussen koper en transporteur waarin Antiek & Chique als opdrachtgever uit naam van de koper een bemiddelende rol zal spelen. Voor Antiek & Chique is de beslissing van de transporteur bindend.

 

4.g       Indien u na aankoop uw Item niet meteen kwijt kunt kan deze in overleg bij ons blijven staan. Als dit zonder overleg gebeurt kan Antiek & Chique hiervoor stallingskosten in rekening brengen.

 

 

 Artikel 5. Garantie.

 

5.a       Antiek & Chique verkoopt bijzondere en kwalitatief goede en gecontroleerde items, alle in originele authentieke staat, niet bewerkt of

veranderd en  gelden als gebruikte, 2e hands artikelen van 40, 50 tot wel 100+ jaar oud.

Hoewel Antiek & Chique staat voor de kwaliteit die zij aanbiedt betekent dit dat Antiek & Chique geen garantie kan geven op deze items.

 

5.b       Uitzonderingen van het vorige lid zijn:

  • Het elektrische gedeelte van Lampen, 3 maanden garantie
  • Uurwerken mits anders vermeld, 3 maanden garantie
  • Meubels die wij opnieuw hebben laten bekleden.

 

5.c       De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op het veilig en verantwoord gebruiken van de bij

Antiek & Chique gekochte Items.

 

5.d       Gebreken aan Items die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van      buitenaf komende oorzaak vallen daar waar garantie van toepassing is buiten de garantie.

 

 

Artikel 6. Schade

 

6.a       Antiek & Chique is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Antiek & Chique.


6.b.      Voorts is Antiek & Chique niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die

voortvloeit uit het gebruik van, van derden afkomstige gebrekkige zaken.

 

 

Artikel 7. Recht


7.a       Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Antiek & Chique is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Arnhem.

 

 

Artikel 8. Retouren

 

8.a       Voor particulieren kopers geld een afkoelingsperiode van 14 dagen voor online aankopen. Binnen deze periode kunt u het artikel in originele staat zonder opgaaf van redenen en na ontvangst van ons retour formulier terugsturen. Retourneren is voor kosten en risico van de koper. Deze periode gaat in op het moment van koop en betaling. Het bij Antiek & Chique om moverende redenen in opslag houden verlengt deze afkoelperiode niet.

 

8.b       Heeft u het artikel bij ons bezichtigd alvorens u tot aankoop bent overgegaan vervalt het recht van retourneren op dat moment.

 

8.c       Zakelijk kopers kunnen bij Antiek & Chique gekochte zaken niet retourneren.

 

8.d       Mocht het na retour ontvangst en naar oordeel van Antiek & Chique nodig          zijn om items te herverpakken of weer verkoopklaar te maken is Antiek & Chique gerechtigd om de kosten die hiermee verband houden op het te restitueren bedrag in mindering te brengen.

 

 

Artikel 9. Export

 

9.a       Bij uitvoer naar het buitenland, zijn alle bijkomende kosten die hiermee verband houden , zoals bijvoorbeeld invoerrechten en btw voor kosten van de koper.

 

  

Artikel 10. Overige

 

10.a     Alle geschreven waardebonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna komt de waardebon te vervallen, u kunt deze niet meer inleveren. Waardebonnen zijn tevens niet inwisselbaar tegen contanten.

10.b     Voor verzending van de waardebon binnen Nederland brengt Antiek & Chique € 2,50 verzendkosten in rekening. De waardebonnen worden na betaling verzonden met Post.nl. Het kanenkele dagen duren voordat de waardebon bezorgd wordt. Verzendingen naar het buitenland duren doorgaans langer.

10.c     Antiek & Chique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor waardebonnen die te laat worden bezorgd of ingeleverd (bijvoorbeeld bij vakantiesluiting of weekenden). Bij verlies of diefstal van de waardebon wordt deze niet vervangen.

10.d     Waardebonnen van Antiek & Chique mogen niet gekopieerd, nagemaakt of bewerkt worden. Dit zal worden gezien als fraude en is strafbaar.

10.e     Als u een item koopt dat goedkoper is dan de waarde van de waardebon, blijft het resterende bedrag bij ons in de computer staan, de geldigheidsduur blijft ongewijzigd.

10.f      Betreedt ons afhaalmagazijn annex showroom dan is dat op eigen risico. U wordt geacht op uzelf, uw kinderen of gezelschap te letten.

Antiek & Chique is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor eventueel opgelopen letsel of schade.

Onder “pand valt ook het buitenterrein.

10.g     Wanneer tijdens uw bezoek aan ons afhaalmagazijn bezittingen van Antiek & Chique door uw toedoen beschadigd raken, worden deze in rekening gebracht, u dient deze direct te betalen. Als het beschadigde item te koop was aangeboden kunt u het beschadigde item na betaling meenemen.

  

 

Artikel 11. Akkoordverklaring

 

11.a     Door aankoop van een van onze artikelen, via onze website,maar ook op advertentie sites als Marktplaats, Reliving, Whoppa, Etsy, Catawiki etc. verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden welke u terug kunt vinden op onze website of die wij u op uw verzoek toe kunnen sturen.